Regulamin


REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
„Bausch+Lomb ULTRA® Podwoimy Twoje Zakupy”

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 

 1. 1. Organizatorem akcji promocyjnej „Bausch+Lomb ULTRA® Podwoimy Twoje Zakupy” (dalej: „Akcja Promocyjna”) jest VP Valeant sp. z o.o. sp. j. z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Przemysłowej 2, 35-939 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000473149, NIP: 813 366 62 51 (dalej: „Organizator”).
  2. Akcja jest organizowana w terminie od 20.03.2018r. do 31.12.2018r. lub do wyczerpania zapasów Produktu objętego Akcją lub Gratisów, z zastrzeżeniem § 5 pkt 2 Regulaminu Akcji.
  3. Akcją Promocyjna realizowana jest za pośrednictwem Salonów Optycznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, które wyraziły chęć udziału w Akcji (dalej „Punkt handlowy”).
  4. Akcja Promocyjna dotyczy produktów Bausch+Lomb ULTRA® 6 sztuk, Bausch+Lomb ULTRA® for Presbyopia 6 sztuk lub dwóch opakowań produktu Bausch+Lomb ULTRA® 3 sztuki lub Bausch+Lomb ULTRA® for Presbyopia 3 sztuki (dalej: „Produkt objęty Akcją Promocyjną”).
  5. Przedmiotem Akcji Promocyjnej jest przekazanie nieodpłatnie produktu Bausch+Lomb ULTRA® lub Bausch+Lomb ULTRA for Presbyopia 6 sztuk lub dwóch opakowań produktu Bausch+Lomb ULTRA® 3 sztuki lub Bausch+Lomb ULTRA® for Presbyopia 3 sztuki (dalej: „Gratis”) tym Uczestnikom, którzy spełnią wszystkie zasady i warunki określone w niniejszym Regulaminie.

§ 2. Uczestnictwo w Akcji Promocyjnej

 1. Uczestnictwo w Akcji Promocyjnej jest dobrowolne i nieodpłatne.
  2. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Akcji Promocyjnej tylko jeden raz.
  3. Akcja Promocyjna skierowana jest do osób fizycznych, które dokonują czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową (konsumenci) (dalej: „Uczestnik”).
  4. W Akcji Promocyjnej nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i powinowatych.
  5. Uczestnik Akcji Promocyjnej dobrowolnie, za pomocą formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w § 3 ust. 1b poniżej, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) w celu przekazania Gratisu.
  6. Opcjonalnie Uczestnik, za pomocą formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w § 3 ust. 1b poniżej Akcji Promocyjnej może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora do celów marketingowych. Administratorem danych osobowych jest VP Valeant Sp. z .o.o. Sp. j. z siedzibą w Rzeszowie, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
  Załącznik do PAM nr 9 Wersja 1/2015 Działania Sprzedażowe do Konsumentów dla Produktów Innych Niż Produkty Lecznicze
  danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Akcji Promocyjnej

 1. Uczestnik chcący wziąć udział w Akcji Promocyjnej powinien spełnić łącznie następujące warunki:
  1. zaakceptować warunki niniejszego Regulaminu,
  2. dokonać zakupu Produktu objętego Akcją promocyjną w okresie trwania Akcji, wypełnić formularz zgłoszeniowy (imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu, kod EAN zakupionego produktu,  wybrać Punkt handlowy, z którego chciałby odebrać gratis.). Formularz zgłoszeniowy oraz lista Punktów handlowych biorących udział w Akcji znajduje się na stronie www.bauschlombultra.pl.
  3. Wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora w celu realizacji Akcji promocyjnej
  4. okazać dowód zakupu (faktura/paragon) Produktu objętego Akcją poprzez zamieszenie jego skanu lub zdjęcia w formularzu zgłoszeniowym. Na podstawie danego dowodu zakupy – może być wydany tylko jeden Gratis.

   W przypadku pozytywnej weryfikacji spełnienia wszystkich warunków udziału w Akcji Promocyjnej za zakup Produktu objętego Akcją Promocyjną Uczestnik otrzyma 1 szt. Gratisu. Gratis będzie można odebrać we wskazanym przez Uczestnika Punkcie handlowym na podstawie kodu otrzymanego drogą mailową. Kod zostanie wysłany do Uczestnika Akcji Promocyjnej w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia. W przypadku negatywnej weryfikacji – tj. w sytuacji kiedy Uczestnik nie spełni warunków, o których mowa w § 3 ust. 1 powyżej, Uczestnik nie jest uprawniony do otrzymania kodu, o czym zostanie poinformowany drogą mailową.

§ 4. Postępowanie reklamacyjne

 1. 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Akcją Promocyjną należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Punktu handlowego, w którym został dokonany zakup Produktu objętego Akcją na adres [miejsce na pieczątkę Punktu handlowego]:
  z dopiskiem „Reklamacja dotycząca Akcji Promocyjnej”.
  2. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Akcją Promocyjną należy składać do 14 dni od dnia zakończenia Akcji Promocyjnej. O zachowaniu terminu złożenia reklamacji decyduje data nadania w placówce pocztowej pisma zawierającego zgłoszenie reklamacji.
  3. Do pisma zawierającego zgłoszenie reklamacyjne powinien zostać dołączony dowód zakupu Produktu objętego Akcją Promocyjną lub jego kopia.
  Załącznik do PAM nr 9 Wersja 1/2015 Działania Sprzedażowe do Konsumentów dla Produktów Innych Niż Produkty Lecznicze
  4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie w wyżej wymienionym terminie wysłana na adres Uczestnika wskazany w piśmie zawierającym zgłoszenie reklamacji.
  5. Wszelkie ewentualne spory związane z Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez sąd właściwości ogólnej.
  6. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika do wysokości wartości Gratisu przysługującej Uczestnikowi zgodnie Regulaminem.

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Przystąpienie do Akcji Promocyjnej jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany Regulaminu, gdy dalsze prowadzenie Akcji Promocyjnej stanie się niemożliwe na zasadach dotychczas określonych, z przyczyn niezależnych od Organizatora i na które Organizator nie miał wpływu bądź wynikających z konieczności dostosowania się przez Organizatora do obowiązujących przepisów prawa.
  3. Regulamin Akcji Promocyjnej jest dostępny w Punktach handlowych biorących udział w Akcji Promocyjnej, na stronie www.bauschlombultra.pl oraz w siedzibie Organizatora.

Zasady dotyczące cookies - wykorzystujemy pliki cookies, aby nasza strona internetowa zapewniała maksymalny komfort podczas jej przeglądania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. W każdej chwili możesz zmienić lub zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Politykę dotyczącą cookies znajdziesz TUTAJ.